Oferta

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

prawo gospodarcze i prawo spółek

- tworzenie i rejestracja podmiotów oraz ich przedstawicielstw i oddziałów,
- prowadzenia spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
- sporządzanie regulaminów, uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych,
- sporządzanie projektów umów i statutów,
- nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części,
- przekształcenia, podziały, łączenia i likwidacje podmiotów,
- obsługa w zakresie rejestracji zmian danych.

prawo cywilne i obrót nieruchomościami

- sporządzanie projektów umów, negocjowanie treści umów,
- prowadzenie spraw działowych i spraw o zasiedzenie
- sporządzanie opinii prawnych,
- negocjacje z kredytodawcami, spółdzielniami

prawo ubezpieczeń majątkowych

- prowadzenie sporów o odszkodowanie z ubezpieczycielami
- sporządzanie wniosków i odwołań do zakładów ubezpieczeń,
- zastępstwo procesowe z tytułu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia komunikacyjnego, posagowego oraz ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności.

prawo pracy

- sporządzanie umów i regulaminów (pracy, wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych),
- zastępstwo procesowe w sporach sądowych, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika
- udział w polubownym rozwiązywaniu sporów.

prawo upadłościowe i naprawcze

- reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania naprawczego,
- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
- reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego,
- występowanie w imieniu syndyka,
- doradztwo w sytuacji kryzysowej w firmie.

prawo wekslowe i czekowe

- pomoc przy wypełnianiu weksli,
- sporządzanie porozumień wekslowych,
- zastępstwo procesowe w sporach sądowych.

prawo bankowe

- negocjacje z bankami w zakresie występowania w imieniu kredytobiorcy, poręczyciela, przystępującego do długu oraz ustalaniu warunków umów kredytowych oraz wszelkiego rodzaju ugód w postępowaniu windykacyjnym.